Zasady i regulamin najmu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Wypożyczalnię sprzętu turystycznego prowadzi Grażyna Wójcik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: JURTA Grażyna Wójcik – zwana w dalszej części Regulaminu Wynajmującym.
 2. Wynajmujący oddaje do używania Najemcy sprzęt turystyczny wskazany w umowie najmu, na warunkach wskazanych w tejże umowie. Z tytułu najmu sprzętu Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu wynagrodzenie w kwocie ustalonej w umowie najmu.
 3. Najemca przed zawarciem umowy najmu Sprzętu ma obowiązek przedstawić Wynajmującemu do wglądu dwa ważne dokumenty tożsamości ze zdjęciem.

§2 Warunki najmu

 1. Strony określają czas najmu Sprzętu i wskazują tenże okres w umowie przed jej zawarciem i przed wydaniem Sprzętu Najemcy.
 2. Doba najmu rozpoczyna się o godzinie 20:00 (dwudziestej) dnia poprzedzającego wskazany przez Strony okres najmu i kończy się o godzinie 19:00 (dziewiętnastej) ostatniego dnia najmu, chyba że Strony postanowią inaczej.
 3. Minimalny okres najmu Sprzętu wynosi 1 dzień (jedną dobę).
 4. Wynajmujący ma możliwość dokonania rezerwacji terminu najmu sprzętu. Warunkiem koniecznym dokonania rezerwacji jest wpłacenie przez Wynajmującego zaliczki w kwocie ustalonej przez Strony. Wynajmujący może odwołać rezerwację nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem okresu najmu, odwołanie rezerwacji w terminie późniejszym skutkuje przepadkiem zaliczki. Zaliczka nie jest także zwracana, gdy Najemca nie odbierze sprzętu w ustalonym terminie.
 5. Jeżeli strony tak uzgodnią Najemca, ma obowiązek uiszczenia kaucji w ustalonej przez strony kwocie. Kaucja ta stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy najmu przez Najemcę. Z uiszczonej przez Najemcę kaucji Wynajmujący może dokonywać potrąceń w szczególności z tytułu wynagrodzenia za przedłużony samowolnie przez Najemcę czas najmu, napraw sprzętu bądź jego odkupienia, czyszczenia.
 6. Całość wynagrodzenia z tytułu najmu sprzętu oraz ewentualna kaucja uiszczane są w całości w dniu zawarcia umowy najmu sprzętu. Płatność może nastąpić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej – przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, z tym zastrzeżeniem, że do wydania sprzętu Najemcy niezbędne jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku Wynajmującego.
 7. Najemca może przedłużyć okres najmu po uprzednim wyrażeniu zgody przez Wynajmującego. W tym celu Najemca winien zgłosić Wynajmującemu wniosek o przedłużenie najmu nie później niż ostatniego dnia najmu do godziny 12:00 (dwunastej). Przedmiotowe zgłoszenie winno nastąpić w formie ustnej za pośrednictwem środków komunikacji na odległość – telefonicznie pod wskazanym w umowie najmu numerem telefonu. Wniosek Najemcy Wynajmujący rozpatrzy bez zbędnej zwłoki, przy czym Wynajmujący może nie wyrazić zgody na przedłużenie okresu najmu.
 8. W przypadku samowolnego wydłużenia przez Najemcę okresu najmu Wynajmującemu przysługuje wynagrodzenie za samowolnie przedłużony czas najmu w wysokości dziennej stawki czynszu najmu powiększonej o 100% za każdy dzień zwłoki. Kwota ta może być potrącona przez Wynajmującego z kaucji uiszczonej przez Najemcę.
 9. W przypadku skrócenia okresu najmu sprzętu przez Najemcę i zwrócenia sprzętu przed ustalonym przez Strony terminem wynagrodzenie z tytułu najmu nie podlega pomniejszeniu ani zwrotowi.
 10. Wszelkie kwoty podane w umowie są kwotami brutto.
 11. W przypadku nie zwrócenia przedmiotu najmu w ustalonym terminie Wynajmujący uprawniony będzie do podjęcia wszelkich przysługujących mu działań w celu jego odzyskania i naprawienia przez Najemcę szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy najmu oraz nie zwrócenia przedmiotu najmu w ustalonym terminie.

§3 Odpowiedzialność Najemcy

 1. Po wydaniu sprzętu Najemcy wszelkie ryzyko związane z wynajętym sprzętem przechodzi na Najemcę. Jest on odpowiedzialny za jego uszkodzenie lub utratę (także przypadkowe), a także za wszelkie szkody wyrządzone w sprzęcie lub przez wynajęty sprzęt osobie trzeciej.
 2. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem lub utartą sprzętu. Jeżeli wpłacona przez Najemcę kaucja nie wystarcza na zaspokojenie tychże należności stosownie do treści § 2 ust. 5, Najemca zobowiązany jest uiścić brakującą kwotę w terminie 5 dni od dnia zwrotu sprzętu przez Najemcę bądź od dnia zgłoszenia jego utraty. Jeżeli kwota kaucji jest większa od wskazanych wyżej należności, pozostałą po ich potrąceniu część kaucji Wynajmujący zwraca Najemcy.
 3. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego w żaden sposób ingerować w sprzęt stanowiący przedmiot najmu.
 4. Najemca obowiązany jest zwrócić sprzęt czysty i w stanie niepogorszonym. W przypadku zwrotu sprzętu brudnego Wynajmujący może doliczyć Najemcy dodatkową opłatę na pokrycie kosztów czyszczenia sprzętu lub potrącić odpowiednią kwotę z kaucji.
 5. Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osoby trzecie, którym Najemca powierzył sprzęt będący przedmiotem najmu do używania.

§4 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Grażyna Wójcik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JURTA Grażyna Wójcik.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane jest w następujących celach:
  1. zawarcia i wykonania poszczególnych zleceń w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – “wykonanie umowy”,
  2. wykonania obowiązków prawnych, np. wystawienia i przechowywania faktur czy udzielenia odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – “obowiązek prawny”,
  3. dochodzenia ewentualnych roszczeń  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”,
  4. marketing usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ) – “prawnie uzasadniony interes”,
  5. marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – “zgoda”.
 3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas trwania samej współpracy,
  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorom przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  3. czas po którym przedawniają się ewentualne roszczenia wynikające z umowy,
  4. czas do momentu wycofania zgody.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadkach określonych w RODO, ma prawo dostępu do danych osobowych, przeniesienia danych, sprostowania danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Niezależnie od praw wymienionych wyżej, każda osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Wynajmujący zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę narusza przepisy prawa.
 7. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, w tym:
  1. osobom upoważnionym przez administratora do przetwarzania danych,
  2. podmiotom przetwarzającym je w imieniu administratora, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
  3. innym Administratorom, np. kurierom.
 8. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.